aposto-logo
TR
TREN

Ali Rıza Çoban

Anayasa hukuku doçentidir. Doktorasını temel haklar alanında İngiltere'de Leeds üniversitesinde yapmıştır. İnsan hakları hukuku, hukuk devleti, yargı bağımsızlığı, anayasa yapımı, karşılaştırmalı anayasa yargısı alanlarında çalışmaktadır. Kendi uzmanlık alanlarında sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yürütmektedir.

What Does the 8th Judicial Package Bring?

To provide a summary, one significant amendment involves standardizing the application periods for appeals and cassations in procedural laws. Under this change, these periods will commence upon receipt of the reasoned decision and will be set at two weeks. This regulation is positive and expected to resolve specific practical issues and uncertainties.

Ali Rıza Çoban

·

29 Şub 2024

8. Yargı Paketi Ne Getiriyor?

İlk olarak usul kanunlarında yapılan değişikliklerle istinaf ve temyiz başvuru süreleri yeknesak hale getiriliyor. Bu süreler gerekçeli kararın tebliğinden itibaren başlayacak ve iki hafta olacak. Bu düzenlemenin olumlu olduğu ve uygulamadaki bazı sıkıntıları ve tereddütleri gidereceği söylenebilir.

Ali Rıza Çoban

·

26 Şub 2024

Turkish Parliament Prefers Non-Compliance with the Constitution

The blatant violation of the Constitution by all state institutions has cast doubt on its validity, reinforcing the arbitrariness of the regime.

Ali Rıza Çoban

·

16 Şub 2024

TBMM Anayasaya Uymamayı Tercih Etti!

Anayasanın bütün devlet kurumları tarafından bu derece hoyratça ihlal edilmesi anayasanın geçerliliğini sorgulanır hale getirmiştir. Bu hukuksuzluklar rejimin keyfiliğini giderek perçinlemektedir.

Ali Rıza Çoban

·

12 Şub 2024

Annulment of Censorship Provision

However, it's important to note that this annulment decision does not fully resolve the issue of censorship. The delay in implementing the annulment is a significant concern, and there is skepticism about whether the new regulation will improve.

Ali Rıza Çoban

·

03 Şub 2024

Sansür Hükmünün İptali

İptal hükmünün uygulanmasının ertelenmesi çok büyük bir sorun olduğu gibi yeni yapılacak düzenlemenin daha iyi olacağını beklemek de gerçekçi değildir.

Ali Rıza Çoban

·

29 Oca 2024

Draft Regulation on the Surname of a Married Woman

However, in the 8th Judicial Reform package proposed by the Government, married women are not granted the right to use their former surname independently. The rationale for this regulation underscores the significance of the family unit and argues that allowing both the mother and father to have distinct surnames could potentially have adverse consequences for the child. It is contended that determining which surname the child should adopt may lead to additional debates and might compromise the family's cohesion, which serves as the cornerstone of Turkish society.

Ali Rıza Çoban

·

18 Oca 2024

Evli Kadının Soyadına İlişkin Taslak Düzenleme

Hükümet tarafından hazırlanan 8. Yargı Reformu paketinde yer alan düzenlemede evli kadının önceki soyadını tek başına kullanmasına yine izin verilmemektedir. Düzenlemenin gerekçesinde ailenin önemine vurgu yapılarak, anne ve babanın ayrı ayrı soyadı kullanmalarının, çocuk üzerinde olumsuz etkiler doğurabileceği, çocuğun hangi soyadını kullanacağının ayrı bir tartışma konusu haline geleceği ve bu durumun, Türk toplumunun temeli olan aile bütünlüğüne zarar verebileceği iddia edilmiştir.

Ali Rıza Çoban

·

15 Oca 2024

Constitutional Court's Second Can Atalay Decision

It is evident that the responsibility for such a clear and persistent violation, as well as disregard for the Constitution, falls not only upon those who issued these decisions but also on the institutions authorized to investigate them.

Ali Rıza Çoban

·

05 Oca 2024

AYM’nin İkinci Can Atalay Kararı

Anayasanın bu kadar açık bir şekilde ve inatla ihlal edilmesinden ve yok sayılmasından, sadece bu kararları verenlerin değil, aynı zamanda bunlar hakkında soruşturma yapma yetkisi olan kurumların da sorumluğunun doğacağı açıktır.

Ali Rıza Çoban

·

02 Oca 2024